fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

Administrator danych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma FHU REWOLTA Sp. z o.o., ul. J. Słowackiego 7, 45-364 Opole, NIP: 7543277318.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem tel.: 602398825, pocztą
elektroniczną e-mail: biuro@rewolta.com.pl lub pod adresem siedziby Administratora.

Cele i podstawy przetwarzania

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu:
-obsługi zgłoszeń kierowanych do Administratora za pomocą formularza
kontaktowego na stronie internetowej i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia (na
podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO);
-realizacji usług, zawarcia i wykonania umowy, (na podstawie art.6 ust.1 lit.b
RODO);
-wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora w postaci ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub ochrony
przed roszczeniami, prowadzenia korespondencji e-mail oraz tradycyjnej,
utrzymywania kontaktu telefonicznego związanego z prowadzoną działalnością, w
tym informowaniu o ofercie Administratora oraz odpowiadaniu na kierowane
zapytania, a także nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych (na
podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO);
-wystawiania dokumentów rozliczeniowych, archiwizacji dokumentów, w tym umów
oraz dokumentów księgowych dla celów księgowych oraz podatkowych oraz
realizowania reklamacji zgodnie z obowiązkiem prawnym ciążącym na
Administratorze ( na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO).

Odbiorcy danych

4. Pani / Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących
podmiotów: firm dostarczających pocztę, przesyłki, kancelarii prawnej, firmy
obsługującej stronę internetową oraz pocztę elektroniczną, uprawnionych organów
państwowych i publicznych, banków, firmy świadczącej usługi rachunkowe, księgowe
innych podmiotów, którym dane zostały lub zostaną udostępnione na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Okres przetwarzania danych

5. Państwa dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego na stronie
internetowej Administratora będą przechowywane przez okres utrzymywania
bieżących relacji, chyba że wycofają Państwo uprzednio wyrażoną zgodę.
6. Państwa dane osobowe pozyskane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą
przechowywane przez okres realizacji umowy lub zlecenia.
7. Państwa dane osobowe pozyskane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych
interesów Administratora będą przechowywane przez okres ich istnienia, chyba że
sprzeciwią się Państwo tym czynnościom.
8. Państwa dane osobowe pozyskane w celu wykonania ciążących na Administratorze
obowiązków prawnych będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązku
prawnego m.in. w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej do celów
kontrolnych.
9. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy
przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, a po
tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy
prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

10. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.
1000 ze zm.) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) bądź przepisy innych aktów
prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.
12. Jeżeli wykorzystanie przez Administratora Państwa danych osobowych odbywa się na
podstawie udzielonej przez Państwa zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego na podstawie uprzednio udzielonej zgody.

13. W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Administrator przestanie przetwarzać dane w tym celu, chyba że będzie w stanie

wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione
podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
dotyczą lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.

Dobrowolność podawanych danych

14. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do
zawarcia i realizacji umowy lub zlecenia. W pozostałym zakresie, podanie danych
również jest dobrowolne, jednak w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia
danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi
przekazywanie informacji o jego działalności oraz utrzymywanie kontaktu.
Przekazywanie danych poza EOG
15. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza EOG.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
16. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności
nie poddaje profilowaniu danych osobowych osoby, której dane dotyczą.

Polityka cookies

Strona internetowa www.rewolta.com.pl wykorzystuje pliki tymczasowe (cookies)
umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika w celu statystycznym oraz dla
usprawnienia jej działania. Korzystając z powyżej wskazanej strony internetowej
wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookies, które zostaną zapisane w
pamięci Państwa przeglądarki, zgodnie z jej aktualnymi ustawieniami. Obsługę plików
cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej.